Elmi nailiyyətlər

 

Web of Science (Clarivate Analytics) məlumat bazasında indekslənmiş jurnallarda nəşr olunmuş məqalələr

2023-cü il

2023-cü ildə Tarix fakültəsinin tarixçi, tarix müəllimliyi, regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq və Amerikaşünaslıq) və Arxeologiya ixtisaslarının  bakalavr pilləsi və magistr səviyyəsi üçün cəmi 4 dərslik, 15 dərs  vəsaiti və 7 monoqrafiya, 2 kitab, 232 elmi məqalə, ondan 181-i respublikada (ondan, 61-i AAKın siyahısına daxil edilmiş nüfuzlu jurnallarda, 81-i konfrans materiallarında, 37-i digər yerli jurnallarda olmaqla), 44-ü xaricdə nüfuzlu jurnallarda, (ondan 16-ı Scopus məlumat bazasında indekslənmiş jurnallarda, 28-i digər xarici jurnallarda olmaqla) dərc olunmuşdur. Fakültə əməkdaşları yerli bə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmiş,  bu məruzələr üzrə 23 tezis yerli, 43 tezis beynəlxalq konfrans materiallarında çap edilmişdir. ED2.20 Dissertasiya Şurasında fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 3 nəfər müdafiə etmiş, attestasiya sənədləri AAK-a təqdim olunmuşdur.

s/s

Məqalə

Jurnal

Müəllif

Link/İSSN

1

1720-1730’lu yıllarda Osmanlı Devleti’nin Kafkasya siyasetinde Azerbaycan’ın Kuzeybatı Topraklarının yeri ve rolü

Bilig dərgisi. Sayı 107, 2023-cü il, s.101-125.

T.ü.f.d., dosent

Elvira Lətifova

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3507077, https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilig/issue/80824

2

Северо-западные регионы Азербайджана в контексте тюрко-монгольской истории (Türk-Moğol Tarihi Bağlamında Azerbaycan'ın Kuzey-Batı Bölgeleri)

Avrasya Uluslararsı Araştırmalar Dərgisi. Cild 11, sayı 36, 2023-cü il, s.216-230.

T.ü.f.d., dosent

Elvira Lətifova

https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/79612/1276291

3.

Baas partisi döneminde Irak-Suriye ilişkilerinin özellikleri

Akademik tarih ve düşünce dergisi

T.e.d., dosent Aida Bağırova

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/issue/80240/1394404

ULAKBİM

4

Ирак и супердержав: сотрудничество и противостояние (60-70-е гг. ХХ века

Proseedings of the second International Scientific and Practical Conference.-Dublin Ireland (june 16-18, 2023)

p. 165

T.e.d., dosent Aida Bağırova

http://www.wayscience.com/en/2nd-conference-15-16-june-2023/

5

Çağdaş Azerbaycan tarih biliminde Türkiye tarihinin raştırılması derecesi

Turan Stratejik Araşdırmalar Merkezi İSSN 130 Uluslararası Bilimsel hakemli Mevsimlik dergi . Cilt 15/yaz ,2023 , eylül sayı: 59., s..38-44

T.e.d, prof.

Sani Hacıyev

https://turansam.com/dergi-arsivi/

6

Царская и советская политика превращения Нагорного Карабаха в зону комфорта армян(на основе

исторических документов)

German İnternational Journal of Modern Science , Almaniya -2023

t.ü.f.d, baş müəllim Günel Əliyeva-Məmmədova

ULRICHSWeb - https://dizzw.com/en/

7

Ключевые направления ближневосточной политики официального

Вашингтона в период президентства Барака Обамы (2009 – 2017 гг.)

«Вопросы истории», № 10 (1), 2022, с.190-197

 

T.e.d., dosent

Tariel abbasov

http://i.uran.ru/webcab/journals/journal/voprosy-istorii/voprosy-istorii-2023-no10-1

8

Pharmacy remaıns discovered in town of Şhamkır

TÜBA-AR Türkiye BilimlerAkademisiArkeolojiDergisi, 2022, №31, pp. 75-84

Yayımlanıb:

15 yanvar 2023

 

T.e.d., dosent Tarix Dostiyev

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaar/issue/75038;

https://doi.org/10.22520/tubaar2022.31.005

9

Зооморфные мотивы на по-ливной поли-хромной керамике Сельжукского перио-да Гянджи и Шамкира

История, археология и этнография Кавказа, 2023, №3, c. 795-810

 

T.e.d., dosent Tarix Dostiyev

doi.org/10.32653/CH193795-810

10

Bağımsızlık elde eden türk halklarının eğitim sistemi:avantajlar ve dezavantajlar (karşılaştırmalı analize dayalı)

Türkiyat mecmuası,Yournal of Turkoloqy, e-ISSN: 2651-3188, Istanbul University, 9 noyabr, 2023,28 s.

T.e.d., dosent

Mətanət Məmmədova

https://dergipark.org.tr/en/pub/iuturkiyat

https://orcid.org/0000-0001-8100-6719

11

In social information-communication system document location and its classification

Almanac Grani journal. 2023 Tom.6 pp..

 

T.e.d., dosent

Mətanət Məmmədova

https://orcid.org/0000-0001-8100-6719

12

The Iclamic communal lands ıjma: İn the case of medieval and early modern Azerbaijan

Reconstructing the past: Journal of historical studies, volume 1, number 1, april 2023, səh.15-20

 

T.ü.f.d., dosent

Bəymirzə Şabiyev

https://jhs.wcu.edu.az/az/news/reconstructing-the-past-journal-of-historical-studies-volume

13

Erməni-Azərbaycanlı Milli Düşmanlığında Rus İskan Politikasının Rolü

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 2023, səh.19-31

T.ü.f.d., dosent

Ülviyyə İbrahimova

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/issue/76976/1249686

14

Religion And Political Power In The Caucasian Albania Prior To

And During The Arab Conquests.

“Reconstructing the PastI Journal of

Historical Studies” 2023-cü il 2-ci

sayı, pp. 5-18

T.ü.f.d., dosent

Lalə Əliyeva

http://dx.doi.org/10.54414/PFYV4062

15

Azərbaycanda rus əlifbasına keçid və ziyalıların mövqeyi

Elmi tədqiqat” Beynəlxalq onlayn elmi jurnal III Beynəlxalq elm və təhsilin əsasları konfransının materialları. 7 aprel, 2023

 

T.ü.f.d., dosent

Sevda İsmayılova

https://aem.az/uploads/files/2023-04/1681031463_e_t-bek-full.pdf

İmpakt Faktor:0.864 e-İSSN:2789-6919

DOİ:https://doi.org/10.36719/2789-6919/2023/02/03

16

Sovet hakimiyyətinin Azərbaycanda dövlət dili ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasət (1920-1930-cu illər)

Qədim diyar” beynəlxalq onlayn elmi jurnal. 2023, cild: 5 № 2 (5 səh)

 

T.ü.f.d., dosent

Sevda İsmayılova

https//aem.az/index.php?newsid=2654 Impakt Faktor:1.028 ISSN:2706-6185 e-ISSN:2709-4197 DOI:

https//doi.orq/10.36719/2706-6185/20/11-15

2022-ci il

2022-ci ildə Tarix fakültəsinin tarixçi, tarix müəllimliyi, regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq və Amerikaşünaslıq) və Arxeologiya ixtisaslarının  bakalavr pilləsi və magistr səviyyəsi üçün cəmi 4 dərslik, 6 dərs  vəsaiti və 3 monoqrafiya, 4 kitab (2-i xaricdə), 196 elmi məqalə, ondan 162-i respublikada, 36-ü xaricdə nüfuzlu jurnallarda, ondan 3-ü Web of Science (Clarivate Analytics) məlumat bazasında indekslənmiş jurnallarda olmaqla) dərc olunmuşdur. Fakültə əməkdaşları yerli bə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmiş,  bu məruzələr üzrə 35 tezis yerli, 54 tezis beynəlxalq konfrans materiallarında çap edilmişdir. ED2.20 Dissertasiya Şurasında elmlər doktoru proqramı üzrə 1, fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 12 nəfər müdafiə etmiş, bir nəfərə imtina qərarı verilmişdir. Attestasiya sənədləri AAK-a təqdim olunmuş 13 iddiaçıdan bu günə olan məlumata görə 8 nəfəri təsdiqini almışdır.

s/s

Məqalə

Jurnal

Müəllif

Link/İSSN

1

Багирова А.Р. Иракский опыт межарабской интеграции: между теорией и практикой

«Вопросы истории», Москва, 2022, s.35-43.

T.ü.e.d., dosent Ayida Bağırova

https://elibrary.ru/item.asp?id=48233324 İD:48233324  DOİ:10.31166/Voprosyİstorii2022Statyi45

2

Аббасов. Т.Н. О развитии политической ситуации на Ближнем Востоке в контексте американских доктрин и приоритетов администрации Дж.Буша-старшего

«Вопросы истории», Москва, 2022, s.45-56

T.ü.f.d., dosent

Abbasov Tariel

https://elibrary.ru/item.asp?id=48233324

DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202204Statyi18

3.

Бахшелиев Ф. Э. О подходе мировых средств массовой информации к событиям января 1990 года в Баку

“Вопросы истории” №11(3), Moskva, 2022, s. 176-185

T.ü.e.d., dosent Baxşəliyev Fazil

file:///C:/Users/PC/Downloads/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2022_11(3)_%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf

4.

İbrahim Zeynalov. Milli mənəvi dəyərlərimiz intibah dövründə (1969-1982-ci illər)

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Türkiyə, 2022, s. 57-66

T.e.d., prof. İbrahim Zeynalov

https://dergipark.k.arq.tr/tr/pub/atdd https:dol.arg.10.46868/atdd.249

5.

Наджафова К.Т. Роль зарубежных университетов в формировании азербайджанской интеллигенции в конце XIX – начале ХХ веков. Ахмед бек Агаев (Агаоглу) 

Научные известия, Нальчик, №30, 2022, стр. 43-47  

T.ü.f.d., dosent Kəmalə Nəcəfova

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57884

 

 

6.

Достиев Т.М. Фаянсовая посуда с ажурным декором из средневековых городищ Азербайджана (по материалам Гянджи и Шамкира)

The scientific heritage (Budapest, Hungary), 2022, № 92, c. 18-22

 

T.e.d., dosent

Tarix Dostiyev

https://www.slideshare.net/TSH-Journal/the-scientific-heritage-no-92-92-2022

7.

Hacıyev S. Rus tarih bilimliğinde Batı Anadolu Beyliklerinin  tarihi meseleleri //

Uluslararası Bilimsel hakemli Mevsimlik dergi. Cilt 143, 2022, eylül yaz sayı: 55 volume 14 summer issue: 55, Turan Stratejik Araşdırmalar Merkezi 1 /395 s.45-49

T.e.d., professor  Sani Hacıyev

.https://www.proquest.com/docview/2578206426

8.

Багирова А.Р. Основные векторы «Западной политики» Ирака (2003-2010) –

“The Scientific Heritage”, Budapest, vol.3, N86, 2002, p.57-62. Məqalə “Copernicus” indexli beynəlxalq jurnalda şap olunubdur.

T.ü.e.d., dosent Ayida Bağırova

http://www.scientific-heritage.com/wp-content/ uploads/2022/04/The-scientific-heritage-No-86-86-2022-Vol-3.pdf

9.

Рустамова Д. Внешнеполитические вызовы в годы независимости: Деникинская угроза и дипломатическая борьба с ней.

The Scientific Heritage,

Budapest, Hungary, № 90(90), 2022, 30-35 p. 

T.ü.e.d., dosent Rüstəmova Cəmilə

link DOİ: 10528/zenodo 6616138

10.

Huseynova A. İmplementation of “East-West” and “North-South” transport corridors.

Науковı перспективи. 2022 Выпуск 9 (27)

T.ü.e.d., dosent Aynur Hüseynova

http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/view/85

ISSN (print) 2708-7530

 DOI : https:// doi .org/10.52058/2708-7530-2022-9(27)

11.

Сулейманова С. История образования Нагорна-Карабахской автономной области по архивным документам

Science of Europe №94. Praha,Czech Republic,«Sciences of Europe»,2022, səh.52-56.

T.e.d., professor 

Sevda Süleymanova

https://www.europe-science.                       com/wp-content/uploads/2022/06/                Sciences-of-Europe-No-94-2022.pdf

12.

Süleymanova Sevda. Ali bey Hüseynzadenin türkçülük ideaları

XVIII. Türk tarih kongresi VII cilt, Ankara 2022, səh.201-209

T.e.d., professor 

Sevda Süleymanova

https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2022/04/Cilt-07.pdf

13.

Nesibli Y.M. Yüzyılın son çeyreğinde Gürcistan ve oğuz türkleri.

“Türk yurdu” dergisi, Ocak 2022 - Yıl 111 - Sayı 413, səh.58-61

T.ü.e.d., dosent

Yunis Nəsibli

https://www.turkyurdu.com.tr/                                               dergi-makaleleri.php?id=499

2022-ci ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaiti, kitab  və monoqrafiyalar (respublikada)

s/s

Kafedra

Nəşr edilmiş dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya

 

1

Tarix fakültəsinin elmi  layihəsi  (Layihə rəhbərləri: Prof. İbrahim Zeynalov, prof. Qüdrət İsmayılzadə, dosent Kəmalə Nəcəfova)

1. Azıx mağarası - Homo nəslinin beşiyidir: Məmmədəli Hüseynovun tədqiqatları. II cilddə. I cild. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2022, 492 səh.

2.Азыхская пещера – колыбель рода Homo: исследования Мамедали Гусейнова. В двух томах. II том. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2022, 464 səh.

 

2

Tarix fakültəsinin təşkil etdiyi konfrans materialları

1. Məmmədəli Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Məmmədəli Hüseynovun daş dövrü arxeologiyasına verdiyi tövhələr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 5-6 dekabr 2022-ci il, Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2022, 109 səh.

2. Tarix və onun problemləri jurnalının 2022-ci il Şuşa ilinə həsr olunmuş Xüsusi buraxılışı. 2022, №4.

3. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Dahi şəxsiyyət və müdrik lider” mövzusunda Respublika elmi konfransın materialları. 10-11 may 2022-ci il, Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2022 (çapa təqdim olunub)

4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 104-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müsəlman Şərqinin ilk cümhuriyyəti: milli dövlət quruculuğunun elmi-nəzəri əsasları və əsas istiqamətləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı 26-27 may 2022- ci il, Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2022 (çapa təqdim olunub)

3

Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası

1. Nuru Məmmədov. “Azərbaycanda Dövlət Quruculuğu (XX əsrin 20-30-cu illəri)”. Monoqrafiya. Bakı: Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2022, 464  səh.

2. Təhminə Aslanova.  “History of Azerbaijan (1800-2021) Student Pack”. Azərbaycan tarixi üzrə dərs vəsaiti (1800-2021) ingilis dilində. Bakı, Adiloğlu MMC-nin mətbəəsi, 2022, 408 səh.

4

Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası

1. Sevda Süleymanova. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat (XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəlləri). Monoqrafiya. Bakı, “OPTİMİST”çap mərkəzi, 2022, 492 s.

5

Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası

1. Qüdrət İsmayılzadə. Qarabağın misilsiz abidəsi - Qaraköpəktəpə - Təxti Tavus. Monoqrafiya. Bakı,Füyuzat. 2022,144 s.

6

Asiya və Afrika ölkələri tarixi

1.İsrail Əmirov. Formasiyalar arası fərq. Bakı: Fiyuzat, 2022, - 88 səh.

2.Gunel Aliyeva-Mammadova. Foregn policy of Turkey at the present stage (1990-2019. Bakı: “Zəngəzurda” çap evi, 2022, 136 s.

7

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi

1. Elmira Hüseynova. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi (2008-2020)- dərs  vəsaiti (rus dilində). Bakı, Füyuzat, 2022 - 6 ç.v.

2. Məmmədağa Baxışov. II dünya müharibəsi illərində ABŞ-İngiltərə münasibətləri .Magistratura üçün dərs vəsaiti. Bakı, Füyuzat, 2022,6 ç.v.

3. Məmmədağa Baxışov. ABŞ və Avropa İttifaqı. Magistratura üçün dərs vəsaiti. Bakı, Füyuzat, 2022,6 ç.v.

8

Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrası

1. Yaqub Mahmudov. Qalib xalq adını özümüzə qaytaran böyük tarixi qələbə. Bakı, ATİB, 2022, 32 s.

2. Yaqub Mahmudov. R.Əlizadə, E.Nəciyev. Qarabağın Alban-Qıpçaq tarixinə dair. (Layihə rəhbəri, ön söz). Bakı: ATIB, 2022, 72 s.

3. Yaqub Mahmudov. Azərbaycan tarixi xəritələrdə. Atlas Bakı, “Azərbaycan tarixçiləri” ictimai birliyi. 2022, s.3-9 (Ön söz)

9

Mənbəşünqaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası

1. İsgəndərov A. Vatan savaşı tarihi.Şahsiyet faktörü (27 eylül - 10 kasım 2020 ). Baku, “Şərq-Qərb” 2022, 444 s. (həmmüəllif)

2. История  Отечественной  войны. Фактор личности, ( 27 сентября - 10 ноября 2020 года),Баку, “ Шарг-Гарб, 2022, 444 с. (həmmüəllif)

 2022-ci ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaiti, kitab və monoqrafiyalar (xaricdə)

s/s

Kafedra

Nəşr edilmiş dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya

1.

Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası

1. Quliyeva V. Pirquliyeva Q. Baku Fortess-Icherisheher. Kitab . Belorusiya, Minsk, “Gomelskaya pravda” . 2022, 239 s. (14 çv)

2. Пиргулиева Г. Oчерки истории христианских цивилизаций. Том 2.От арабских завоеваний  до крестовых походов (8-11 вв.). // Адурбадган и Аран в сер.VII-сер. VIII веков. Москва, РОССПЭН «Политическая энциклопедия». 2022, c.208-225

2021-ci il

Tarix fakültəsinin Tarix, Tarix müəllimliyi, Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) və Regionşünaslıq (Amerika üzrə) bakalavr pilləsi və magistr səviyyəsi üçün cəmi 3 dərslik, 13 dərs  vəsaiti və 8 monoqrafiya (1-i xaricdə), 2 kitab, 163 məqalə, ondan 130-u respublikada, 33-ü xaricdə nüfuzlu jurnallarda, 3-ü Web of Science (Clarivate Analytics) məlumat bazasında indekslənmiş jurnallarda olmaqla) dərc olunmuşdur. Fakültə əməkdaşları yerli bə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmiş, bu məruzələr üzrə Respublika əhəmiyyətli konfranslarda 29 tezis , beynəlxalq konfranslarda 41 tezis və konfrans materialları qismində çap edilmişdir.

 

s/s

Məqalə

Jurnal

Müəllif

Link/İSSN

1

“Moon cult” on Ancient Monuments of Azerbaijan.

History Research (HISTORI). ISSN Print: 2376-6700; ISSN Onlin:2376-6719

t.ü.f.d., dosent İradə Avşarova

https://www.historyresearch.net

2

 Traces of the "Sun" belief in the tombs of the bronze age of Azerbaijan. //..

Universidad y Sociedad [online]. 2021, vol.12, n.6, pp.278-281.  Epub 02-Dic-2020. ISSN 2218-3620 /Universidad de Cienfuegos. Carretera a Rodas, Km 3 1/2. Cuatro Caminos. Cienfuegos. Cuba 

t.ü.f.d., dosent İradə Avşarova

https:// https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2218-3620&lng=es&nrm=isoscielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2218--3620&lng=es&

3

Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference Scıence And Practıce: Implementatıon To Modern Socıety

Manchester, Great Brıtaın.18-19.04.2021. A Review Of Historical Events In The Works Of Nizami Ganjavi.p.534-538

t.e.d.,professor Sevda Süleymanova

https://interconf.top/documents/2021.04.18-19.pdf

4

Proceedings of the 2nd ınternational scientific and practical conference experımental and theoretıcal research ın modern scıence

Kıshınev, Moldova.26-28.03.2021.p.276-280

t.e.d.,professor Sevda Süleymanova

https://interconf.top/documents/2021.03.26-28.pdf

5

Strateji silahların məhdudlaşdırılması sahəsində Rusiya-ABŞ əməkdaşlığı

“Bilimsel Araştırmalar”. Ankara, Türkiyə, 2021

t.ü.f.d., dosent

Sitarə Mustafayeva

https://elger-etm.com/jurnal/arxiv-jurnal/92blmsel-arastrmalar

6

Factors determining the establishment of the Organization of İslamic Conference

Scientific Collection İnterconf Global and regional aspects of sustainabledevelopment.4-5.05.2021.N 51, Copenhagen

t.ü.f.d

Samudə İskəndərova 

Scientific Publishing Center «InterConf»

E-mail: info@ interconf.top

URL: https://www.interconf.top

7

Soviet government's policy in the field of higher education in the Azerbaijan SSR (1920-1930)  // The X International Scientific Symposium dedicated to the 880th anniversary of Nizami Ganjavi .“Science and Education: yesterday, today, tomorrow”.

23 January 2021  Stockholm, Sweden, səh.259-262

t.ü.f.d. Sevda İsmayılova

file///C:/Users/Giqabyte/Downloads/nizami-gncvi-sempozyum-2021-tam_compressed,pdf

8

Qasim bəy Zakirin əsərlərində Qarabağin erməniləşdirilməsi  məsələsinin əksi  // The XV International Scientific Symposium  . “Intercultural Relations in the Modern World" Proceedings Book. 

26 June 2021  Kars / Turkey  – Tehran / İslamic Republic of İran, səh.150-155  )

t.ü.f.d. Sevda İsmayılova

file:///C:/Users/Giqabyte/Downloads/xv-symposium-pdf-e-book_pdf1%20(1).pdf

9

Reflection of the historical of Azerbaijan in the XIX century in the üork “The unlucky young man” by Abdullahim bey Haqverdiyev”.

Numanities sceience current issues: İnteruniversity collection of Drohobyeh İvan Franko State Pedagogical University Young Scientists Rescareh Papers. Ukraine, İSSEDE 42.Volume 1.2021, s. 178-183 

t.ü.f.d. Sevda İsmayılova

https://doi.org/10.24919/2308-4863/42-1-23

10

The eastern plan ”of Baku soviet in 1917-1918”

Turkiye, Amasya, 15 noyabr , 2021, s. 

t.ü.f.d. Xosqədəm Qarayeva (İslam)

www.ataturk-kongresi-the 9th-international-congress-on ataturk-12-15

11

 “The Caucasus  and its neighbors-toward the future.”

 

Turkiye, Sivas,  17 sentyabr, 2021,

t.ü.f.d. Xosqədəm Qarayeva (İslam)

www.atam.gov.tr\nutuk\sivas-kongresi-aciliyor/

13

“To Whom belongs the Land? Confrontation in Karabakh: On the Origin of the Albanian Arsacids  Dynasty”

Voice of the Publisher Norveç, March 12, 2021

t.ü.f.d. Təhminə Aslanova

Ramin Əlizadə

https//www/scrip.journal/paper information n.aspx?paperid=107705)

14

Этнокультурные процессы в Западном Прикаспийском регионе в эпоху Великого переселения народов  

International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2021, 05 (97), pp. 380-385 Scopus, https://s-o-i.org/1.1/TAS-05-97-62https://dx.doi.org/10.15863/TAS

t.e.d., dosent

Tarix Dostiyev

https://s-o-i.org/1.1/TAS-05-97- 2https://dx.doi.org /10.15863/TAS İSSN 2308-4944

15

Посудное стекло cредневекового города Шамкир раннеисламского периода //

Поволжская археология, 2021, № 2, с. 18-31(Scopus, Web Science Group / Clarivate Analytics,  DOI: https://doi.org/10.24852/pa2021.2.36.18.31)

t.e.d., dosent

Tarix Dostiyev

https://drive.google.com/file/d/1PbFSWVbM0K0hTNd2d1ApUFa2ggMNxxCH/view2

16

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı coğrafyasına yönelik rus planları bağlamında İstanbul ve Sykes-Picot anlaşmaları

Tarih İncelemeleri Dergisi(Ankara) 01.07.2021, s. 287-316

DOI: 10.18513/egetid.974621

t.ü.f.d.

Zərifə Nəzirli (həmmüəllif)

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1892528

Nəşr olunmuş dərslik və monoqrafiyalar (xaricdə)

s/s

Kafedra

Nəşr edilmiş dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya

1

Qədim dünya və orta əslər tarixi kafedrası

Махмудов Я.М, Наджафли Г.Дж.  Игры великих держав по созданию армянского государства на территории Азербайджана. Бишкек: «Улуу Тоолор», 2021. - 392 с.

Nəşr olunmuş dərslik və monoqrafiyalar (Respublikada)

s/s

Kafedra

Nəşr edilmiş dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya

1

Tarix fakültəsi

Qarabağ Azərbaycandır. Zəfər epopeyası. Bakı, “Azəri Poliqrafiya” nəşriyyatı, 2021. -  38 ç.v. (kollektiv monoqrafiya)

2

Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası

t.ü.f.d, dosent Tarix Dostiyev, Arxeologiya. Dərslik. Bakı: “Elm və təhsil”, 2021. - 396 səh.

t.e.d., professor Qüdrət İsmayılzadə,  Yaxın-uzaq sələflərim. Bakı, Füyuzat, 2021. - 284 səh

3

Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası

t.ü.f.d., dosent Arzu Məmmədova. Şəki: ən qədim zamanlardan günümüzədək. Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Kollektiv monoqrafiya (həmmüəllif), Bakı,  “Turxan”, 2020. - 708 səh.

4

Qədim dünya və orta əslər tarixi kafedrası

Akademik Yaqub Mahmudov.  Şəki: ən qədim zamanlardan günümüzədək. Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Kollektiv monoqrafiya (həmmüəllif), Bakı,  “Turxan”, 2020. -  708 səh.

 

t.ü.f.d., dosent Elvira Lətifova, Şəki: ən qədim zamanlardan günümüzədək. Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi Yaqub Mahmudov. Kollektiv monoqrafiya (həmmüəllif), Bakı,  “Turxan”, 2020.- 708 səh.

5

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi

t.ü.f.d. Hüseyn Hüseynli, Türkiyə - NATO münasibətləri (1991-2016-cı illər). Monoqrafiya. Bakı, “Adiloğlu” MMC-nin mətbəəsi. - 2021. - 232 səhifə

t.ü.f.d., dosent Məmmədağa Baxışov:

1.    Macarıstanın yeni və müasir tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, “Sabah”. - 2021

2.    Şimali Amerikada istiqlaliyyət mübarizəsi. Dərs vəsaiti.( İskəndərova Samudə ilə həmmüəllif) Bakı, “Elm və təhsil”.-  2021

3.    Brazilyanın yeni və müasir tarixi. Dərs vəsaiti. Bakı, “Elm və təhsil”. -  2021

4.    Amerika ölkələrinin xarici siyasəti”. Proqram.  Bakı. - 2021

t.ü.f.d. Samudə İskəndərova, Şimali Amerikada istiqlaliyyət mübarizəsi. Dərs vəsaiti (M.Ə.Baxışovla həmmüəlif)

 

Əlaqə
Bakı Dövlət Universiteti, Yeni Tədris binası, 8-9-cu mərtəbələr, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: +994 12 5391068 [email protected]
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət